• SPURGEON Charles, Pourquoi ne pas entrer ?, Europresse, 2004