• SAINTE BEUVE Charles-Augustin, Port Royal, 1840-1859