• SPURGEON Charles, Le Butin du roi, Europresse, 2002